Koordinoijien ja aikatauluttajien säädökset ja moraali

Säädöksen koordinoijille ja aikatauluttajille

EU alueella on yhteiset pelisäännöt lentoliikenteen suhteen ja tämä koskee myös koordinoijia ja aikatauluttajia, erilaisten ohjeiden muodossa. Ensinnäkin kaikkien koordinoijiin ja aikatauluttajiin kuuluvilla henkilöillä tulee olla työssään neutraali, itsenäinen, syrjimätön ja avoin käytös sekä työmoraali eivätkä he saa edistää yhdenkään lentoyhtiön mahdollisuuksia tai toimia tällaisen edunvalvojana. He eivät saa ottaa esimerkiksi lahjuksia vastaan eikä heillä saa olla merkittäviä ja hyödyttäviä siteitä yhteenkään alan yritykseen. Koordinoivan tai aikatauluttavan yrityksen tai osaston on oltava taloudellisesti omavaraisia jotta vältytään mahdollisesti epäsopivilta tilanteilta.

Roolit slottien hallinnassa

  • Aikatauluttajat

Näiden tärkeimpänä tehtävänä on seurata lentojen laskeutumis ja nousu aikoja sekä ehdottaa tarvittaessa vaihtoehtoisia aikoja, mikäli kaksi lentoyhtiötä ovat menossa päällekkäin.

  • Koordinoijat

Heidän tehtävänään on eri slottien jako ja tietojen kerääminen niiden käytöstä. Näiden on noudatettava Euroopan unionin luomia säännöksiä ja ohjeita slottien koordinointiin liittyen. Koordinoijia on yleisesti vain 3 luokan lentoasemilla, joskus myös 2 luokassa.

  • Valvonta

Molempien tekijöiden, sekä aikatauluttajien että koordinoijien, on valvottava sitä kuinka ennalta mietityt suunnitelmat ovat toteutuneet verrattuna oikeisiin lentoaikoihin ja slottien käyttämiseen. Ai100784176-161205532.530x298katauluttajien ja koordinoijien on myös toimittava yhteistyössä jotta mahdolliset virheet ja epäselvyydet saadaan havaittua ja korjattua, näin myös tulevaisuudessa palveluiden käyttö ja valvonta on sekä helpompaa että laadukkaampaa. Valvontaa tapahtuu sekä 1, 2, että 3 luokan lentoasemilla ja se on välttämättömyys turvallisen ja sujuvan lentoaseman hallinnassa.

Avoimuus

Kaikkien koordinoijien on annettava tietyt tiedot sloteista ilman erillistä kustannusta, niistä kiinnostuneille tahoille. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi historialliset slotit, haetut slotit joissa on käynnissä alustava varaus tai hakemus, jo aikaisemmin varatut slotit sekä maksamatta jääneet slotit ja reaaliaikaisesti vapaana olevat slotit. Lisäksi kaikille kiinnostuneille tahoille on toimitettava ne vaatimukset, joiden mukaan koordinoija valitsee slottien lentoyhtiöt. Jos lentoyhtiöt tai muut kiinnostuneet tahot haluavat tiedot jo valmiiksi muokatussa ja tiiviiksi tehdyssä muodossa, on koordinoijalla oikeus pyytää korvaus tästä työstä. Tämä säästää esimerkiksi lentoyhtiöiltä aikaa käydä lävitse kaikki mahdolliset tiedot, nämä voivat keskittyä olennaisten tietojen tarkasteluun.